Privaatsuspoliitika

Käesolevaga on kehtestatud KastaniKodud OÜ privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja KastaniKodud OÜ vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas KastaniKodud töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

KastaniKodud töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub KastaniKodud kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne KastaniKodud andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Isikuandmete töötlemine KastaniKodud OÜs

Isikuandmete vastutav töötleja on KastaniKodud OÜ (registrikood 10887688) asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Lossi tn 3, 93819, e-post: info@kastanikodud.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

  • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
  • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
  • tehinguandmed – KastaniKodud OÜ sõlmitavas notariaalses lepingus sisalduvad andmed ning andmed kliendi valitud siseviimistluslahenduste kohta.
  • digitaalsed andmed – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.

Mis eesmärgil neid töödeldakse?

KastaniKodud töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. KastaniKodud kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige kinnisvara müügilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

Lepingute ettevalmistamise käigus kogub KastaniKodud Teie identifitseerimisandmed ja kontaktandmed, samuti andmeid Teie eelistuste kohta, et teha Teile sobivaim pakkumine. Konkreetse objekti välja valimise ja kokkuleppe saavutamise järel edastab KastaniKodud andmed lepingu ettevalmistamiseks notarile, kelle juures toimub müügilepingu sõlmimine.

Müügilepingu sõlmimise järel on KastaniKodudel õigus edastada Teie isikuandmed ehitamisega tegelevatele ettevõtetele (sh siseviimistluslahenduse valik jms) ning kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele, et võimaldada neil Teile Teie kinnisvaraga seoses teenuseid osutada. Samuti töötleb KastaniKodud Teie isikuandmeid seoses garantiitöödega (teadete kogumine, haldamine ja tööde teostamine) ning võib edastada need vajadusel garantiitöid teostavatele partneritele.

KastaniKodud tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. KastaniKodud tagab Teie isikuandmete igakülgse ja kohase kaitse.

KastaniKodudel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. KastaniKodud ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik KastaniKodude kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab KastaniKodud Teie isikuandmeid kuni 10 aastat. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui KastaniKodud edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt kinnisvara haldusteenuse osutajale), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

KastaniKodud OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

KastaniKodud rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@kastanikodud.ee

Enda isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Enda isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel ning soovitud parandusettepanekuid teha edastades need e-mailile info@kastanikodud.ee 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Selleks tuleb teavitada kliendituge e-posti teel aadressil info@kastanikodud.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel aadressil info@kastanikodud.ee
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

KastaniKodud veebileht kasutab küpsiseid (tuntud ka kui HTTP-küpsis, inglise keeles cookie, HTTP cookie). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad teie arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks jaoks.
    Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel teid ära tunda ja kohandada selle sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte külastate.  

Küpsiste kasutamine teeb meie kasutajate vajaduste äratundmise lihtsamaks. Need annavad meile kasutajastatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada meie veebilehe toimivust.

Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google, Facebook ja Instagram.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, võivad mitmed meie veebilehe teenused ja funktsioonid olla piiratud.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Käesolevaid tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta ilma sellest ette teatamata, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele.

KastaniKodud privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

KastaniKodud teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid KastaniKodu privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@kastanikodud.ee